Gator film & game merchandise is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gelderland onder nummer 091494230000 en is gevestigd te Nijmegen aan de Lange Hezelstraat 67, 6511 CD te Nijmegen.

Artikel 

  

Artikel 1  - Toepasselijkheid voorwaarden

  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door te bestellen geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan.

  

Artikel 2 - bestelling en totstandkoming overeenkomst

  

a. Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat wij een bestelbevestiging verzenden. Deze wordt verstuurd nadat wij een volledig ingevuld bestelformulier van u hebben ontvangen (via de website, post, fax) of wanneer wij uw bestelling telefonisch hebben aangenomen. De bestelling is niet geldig als wij uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kunnen vaststellen.

  

b. Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling weigeren of aanvullende voorwaarden stellen.

  

c. Pe-orders voor nieuwe artikelen op onze website dient U pas te betalen als deze ook daadwerkelijk bij ons zijn binnen gekomen. Voor bijzonder collectoritems kan een aanbetaling worden vereist, normaal gezien wordt deze gevraagd bij bestellingen boven de 750,- euro, in de regel kan na eigen inzicht door Gator film & game merchandise worden afgeweken van deze regel.

d. Een pre-order wordt vrijblijvend aangenomen maar is nimmer een bindend contract, zowel de klant als Gator kan ten alle tijden een order annuleren zonder tegemoet te komen in eventuele verdere kosten voor zowel de klant in kwestie of Gator. De reden kan zijn dat een fabrikant geen productie meer maakt van het artikel of een lagere oplage waardoor je order moet worden geannuleerd of aangepast naar een geringer aantal.

  

Artikel 3 - Prijzen en betalingen

  

a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW).

  

b. Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen zonder verdere compensatie.

  

c. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:

- Afhalen bij ons in de winkel Pin of Kas betaling

- PayPal en Credit card betalingen via Paypal

- overschrijving naar onze Postbank rekening 5051654 de internationale codes voor deze rekening zijn: IBAN: IBAN: NL07INGB0005051654 - BIC: INGBNL2A

 

d. Als betaaldatum via de bank geldt de datum van bijschrijving op de rekening van Gator film & game merchandise. Voor Paypal betalingen geldt de datum van de Paypal overboeking.

 

 e. Een bestelling wordt uitgeleverd als de betaling door ons is ontvangen en het artikel op voorraad is.

f. LET OP, items die besteld worden in de voorverkoop met een orderbedrag van meer dan 150,- euro dienen aanbetaald te worden met een aanbetaling van tenminste 20% of hoger indien het speciale items zijn met een hoge waarde boven de 1000,- euro of een op maat bestelling die normaal gezien niet besteld zou worden door Gator merchandise. In het het geval van een annulering zal deze aanbetaling toebehoren aan Gator merchandise wegens gemaakte kosten van de geannuleerde order.

  

Artikel 4 a Cadeaubonnen

  

a. De cadeaubonnen kunnen alleen ingewisseld worden tegen goederen of diensten aangeboden door Gator film & game merchandise.

  

Artikel 5 - Levering en verzendkosten

  

a. De op de website vermelde levertijden zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. In de regel kan een zending na 1 werkdag worden verzonden als deze op voorraad in de winkel is, maar het kan ook uitlopen tot een langere levertijd van enkele weken. Dit heeft te maken met toeleveranciers van de zeer diverse artikelen. Wil je een precieze levertijd dan informeer altijd van te voren via telefoonnummer (0031) 024-3600510.

 

 b. Als wij niet aan de gestelde levertijd kunnen voldoen van op voorraad zijnde artikelen, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren. Reeds ontvangen betalingen zullen wij binnen 14 dagen terugstorten op uw rekening. 

 

 c. Bestellingen worden verzonden via de Post.nl De volgende verzendkosten worden in rekening gebracht:

adres in Nederland

- bij orders tot 150,- euro 6,90 euro verzendkosten bij vooruitbetaling via de bank of Paypal

- bij orders boven de 150,- euro is verzending gratis bij vooruitbetaling via de bank of Paypal

 

d. Als bij de bestelling voor een niet passende verzendmethode is gekozen worden de juiste kosten alsnog in rekening gebracht.

  

e. Indien u een afwijkende levering wenst worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht (bijv. aangetekende verzending).

  

f. Als geldig afleveradres geldt het laatst bij ons bekende adres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden na bijv. een verhuizing.

g. Levertijden zijn bij benadering en ook de datums van uit te komen artikelen kunnen verschillen met eerder opgegeven datums. Mocht u niet akkoord gaan met geen precieze datums dan kunt u het beste geen bestelling plaatsen bij ons. De levertijden zijn namelijk sterk afhankelijk van fabrikanten en distributie waardoor langere wachttijden kunnen optreden. De klant kan zijn order uiteraard geheel vrijblijvend bij ons annuleren. Fabrikanten of distributie groothandels kunnen ten alle tijde niet tot levering overgaan, dit verplicht Gator merchandise tot niets. Zowel Gator merchandise als de klant in kwestie kan ten alle tijde annuleren.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

 

 Wij blijven eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

 Artikel 7 - Retourzenden en/of ruilen

  

a. U bent gerechtigd om binnen 30 werkdagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat zonder opgaaf van reden te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.

De in rekening gebrachte verzendkosten blijft u verschuldigd. Een reeds door u betaald bedrag zal verminderd met de in rekening gebrachte verzendkosten binnen 30 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.

  

b. Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 14 werkdagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.

  

c. Na de periode van 30 werkdagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

  

d. In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval terugsturen:

- Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd;

- Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;

- Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking.

 

 e. In geval van bepaalde collectoritems worden deze niet meer retour genomen, het betreft hier op maat bestelde artikelen die speciaal voor U zijn besteld, het betreft dan collectibles met een waarde van meer dan 500,- euro, In dat geval wordt uitgegaan van maatwerk en kunnen wij geen artikelen retour nemen. Artikelen die worden getoond door middel van een afbeelding op onze website worden bij benadering geleverd, een artikel kan dus afwijken van de getoonde foto. Dit geeft niet het recht van retour als de client zelf vindt dat het anders moet, Het artikel zal volgens de norm van de fabrikant worden geleverd, beschadigingen aan beelden worden na behoren opgelost.. Mocht het een laatste exemplaar betreffen dan kan tot terug nemen worden besloten na overleg met de client, in veel gevallen zal dan het bedrag worden terug gestort na retour ontvangst van het beeld. In alle gevallen geld dat een item binnen 7 dagen na melding aan ons retour moet worden gezonden !

f. Beschadigingen of defecten aan een artikel moeten binnen 30 dagen na ontvangst aan Gator merchandise schriftelijk worden gemeld. Indien er geen vervanging kan plaats vinden zal de koper zijn originele aankoopbedrag retour ontvangen.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

1. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.  

 

Artikel 9 - Risico-overgang

 

 Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

 

 Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 

 a. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze publicaties of die van fabrikant bij de door ons geleverde artikelen.

 

 b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

 

 c. Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciele doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.

 

 Artikel 11 - Privacy statement

 

 Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt.

 

 Artikel 12 - Geschillen

 

 Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Wij behouden nietemin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 Artikel 13 - Toepasselijk recht

 

 a. Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 b. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Gator film & game merchandise

Lange Hezelstraat 67

6511 CD Nijmegen

Nederland Tel. 0031-243600510

Kamer van Koophandel KvK 09149423