Privacy verklaring & Cookiebeleid Gator film & game merchandise

Gator merchandise respecteert de privacy de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u dit venster te sluiten.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”):
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”):
Gator film & game merchandise, Lange Hezelstraat 67, 6511 cd, Nijmegen

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken

  • tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet en vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en Wijbenga Automatisering. En indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen en betalingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die via deze website zijn verzameld, tenzij nodig voor het doel van de website.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens vindt u elders op deze website.

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u ons een e-mail.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Google zal haar bezoekersstatistieken 26 maanden bewaren.

Artikel 11 – Cookies

Social Media – Cookies zorgen ervoor dat u door middel van buttons content kunt delen via uw social media. Voor de cookies die social media partijen plaatsen en hun privacy beleid verwijzen wij naar de websites van deze partijen.

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

De bezorgdiensten die wij gebruiken geven wij toegang tot je adresgegevens.

Aan andere dienstverleners en derden die betrokken zijn bij de verwerking van data.

Artikel 15 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot:
info@gator.nl

Gator film & game merchandise is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gelderland onder nummer 091494230000 en is gevestigd te Nijmegen aan de Lange Hezelstraat 67, 6511 CD te Nijmegen.

  

Artikel 1 - Toepasselijkheid voorwaarden

  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons afsluit, ook als bij de uitvoering derden (dienen te) worden betrokken. Door te bestellen geeft u aan met de voorwaarden akkoord te gaan.

  

Artikel 2 - bestelling en totstandkoming overeenkomst

  

a. Er is sprake van een overeenkomst op het moment dat wij een bestelbevestiging verzenden. Deze wordt verstuurd nadat wij een volledig ingevuld bestelformulier van u hebben ontvangen (via de website, post, fax) of wanneer wij uw bestelling telefonisch hebben aangenomen. De bestelling is niet geldig als wij uw vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kunnen vaststellen.

  

b. Wij kunnen in individuele gevallen zonder nadere motivatie een bestelling weigeren of aanvullende voorwaarden stellen.

  

c. Pe-orders voor nieuwe artikelen op onze website dient U pas te betalen als deze ook daadwerkelijk bij ons zijn binnen gekomen. Voor bijzonder collectoritems kan een aanbetaling worden vereist, normaal gezien wordt deze gevraagd bij bestellingen boven de 750,- euro, in de regel kan na eigen inzicht door Gator film & game merchandise worden afgeweken van deze regel.

d. Een pre-order wordt vrijblijvend aangenomen maar is nimmer een bindend contract, zowel de klant als Gator kan ten alle tijden een order annuleren zonder tegemoet te komen in eventuele verdere kosten voor zowel de klant in kwestie of Gator.

  

Artikel 3 - Prijzen en betalingen

  

a. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW).

  

b. Wij behouden het recht om bij fouten in prijspublicaties alsnog de juiste prijs in rekening te brengen zonder verdere compensatie.

  

c. Betaling kan uitsluitend plaatsvinden volgens de hierna te noemen betalingsmethoden:

- Afhalen bij ons in de winkel Pin of Kas betaling

- PayPal en Credit card betalingen via Paypal

- overschrijving naar onze Postbank rekening 5051654 de internationale codes voor deze rekening zijn: IBAN: IBAN: NL07INGB0005051654 - BIC: INGBNL2A

 

d. Als betaaldatum via de bank geldt de datum van bijschrijving op de rekening van Gator film & game merchandise. Voor Paypal betalingen geldt de datum van de Paypal overboeking.

 

 e. Een bestelling wordt uitgeleverd als de betaling door ons is ontvangen of het artikel onder rembours (betalen aan de pakketdienst) besteld is.

  

Artikel 4 a Cadeaubonnen

 

 a. Gator film & game merchandise biedt de mogelijkheid om digitale cadeaubonnen te bestellen en deze kan je online of in de winkel bestellen. U krijgt dan een digitale 8 cijfer en letter code die 1 jaar geldig blijft na aangifte. Deze code is zowel online als in onze winkel in te wisselen tegen goederen.

  

b. De cadeaubonnen kunnen alleen ingewisseld worden tegen goederen of diensten aangeboden door Gator film & game merchandise.

  

Artikel 5 - Levering en verzendkosten

  

a. De op de website vermelde levertijden zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. In de regel kan een zending na 1 werkdag worden verzonden als deze op voorraad in de winkel is, maar het kan ook uitlopen tot een langere levertijd van enkele weken. Dit heeft te maken met toeleveranciers van de zeer diverse artikelen. Wil je een precieze levertijd dan informeer altijd van te voren via telefoonnummer (0031) 024-3600510.

 

 b. Als wij niet aan de gestelde levertijd kunnen voldoen, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld en heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren. Reeds ontvangen betalingen zullen wij binnen 14 dagen terugstorten op uw rekening. 

 

 c. Bestellingen worden verzonden via de Post.nl De volgende verzendkosten worden in rekening gebracht:

adres in Nederland

- bij orders tot 150,- euro 4,90 euro verzendkosten bij vooruitbetaling via de bank of Paypal

- bij orders boven de 150,- euro is verzending gratis bij vooruitbetaling via de bank of Paypal

 

d. Als bij de bestelling voor een niet passende verzendmethode is gekozen worden de juiste kosten alsnog in rekening gebracht.

  

e. Indien u een afwijkende levering wenst worden de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht (bijv. aangetekende verzending).

  

f. Als geldig afleveradres geldt het laatst bij ons bekende adres. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de levering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden na bijv. een verhuizing.

g. Levertijden zijn bij benadering en ook de datums van uit te komen artikelen kunnen verschillen met eerder opgegeven datums. Mocht u niet akkoord gaan met geen precieze datums dan kunt u het beste geen bestelling plaatsen bij ons. De levertijden zijn namelijk sterk afhankelijk van fabrikanten en distributie waardoor langere wachttijden kunnen optreden. De klant kan zijn order uiteraard geheel vrijblijvend bij ons annuleren.  

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

 

 Wij blijven eigenaar van de geleverde artikelen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

 Artikel 7 - Retourzenden en/of ruilen

  

a. U bent gerechtigd om binnen 14 werkdagen na levering de artikelen in oorspronkelijke staat zonder opgaaf van reden te retourneren op dezelfde wijze verpakt als waarin deze zijn geleverd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.

De in rekening gebrachte verzendkosten blijft u verschuldigd. Een reeds door u betaald bedrag zal verminderd met de in rekening gebrachte verzendkosten binnen 14 dagen na feitelijke retourname van de artikelen teruggestort worden op uw rekening.

  

b. Ruiling van artikelen kan uitsluitend op schriftelijk verzoek binnen 14 werkdagen na levering van de artikelen. De artikelen dienen in oorspronkelijke staat en op dezelfde wijze verpakt retour gezonden te worden. De verzendkosten van de retourzending zijn voor uw rekening. Wij versturen een ontvangstbevestiging van de retourzending per e-mail.

  

c. Na de periode van 14 werkdagen kunt u uw aankoop niet meer retourneren en blijft u het volledige aankoopbedrag verschuldigd. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan ervoor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

  

d. In de volgende situaties kunt u een artikel in geen geval terugsturen:

- Het artikel is niet meer compleet of is beschadigd;

- Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;

- Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde verpakking.

 

 e. In geval van bepaalde collectoritems worden deze niet meer retour genomen, het betreft hier op maat bestelde artikelen die speciaal voor U zijn besteld, het betreft dan collectibles met een waarde van meer dan 500,- euro, In dat geval wordt uitgegaan van maatwerk en kunnen wij geen artikelen retour nemen. Artikelen die worden getoond door middel van een afbeelding op onze website worden bij benadering geleverd, een artikel kan dus afwijken van de getoonde foto. Dit geeft niet het recht van retour als de client zelf vindt dat het anders moet, Het artikel zal volgens de norm van de fabrikant worden geleverd, beschadigingen aan beelden worden na behoren opgelost.. Mocht het een laatste exemplaar betreffen dan kan tot terug nemen worden besloten na overleg met de client, in veel gevallen zal dan het bedrag worden terug gestort na retour ontvangst van het beeld. In alle gevallen geld dat een item binnen 7 dagen na melding aan ons retour moet worden gezonden !

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten

1. Indien gebruiker met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Gebruiker mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.  

 

Artikel 9 - Risico-overgang

 

 Het risico van verlies of beschadiging van bestelde artikelen gaat van ons op u over op het moment van juridische en/of feitelijke levering.

 

 Artikel 10 - Aansprakelijkheid

 

 a. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in onze publicaties of die van fabrikant bij de door ons geleverde artikelen.

 

 b. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van verkoper, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

 

 c. Het is niet toegestaan om de artikelen voor commerciele doeleinden in welke vorm dan ook te gebruiken c.q. in te zetten. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele claims van licentiehouder(s) van de artikelen in geval van overtreding.

 

 Artikel 11 - Privacy statement

 

 Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistratie en zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij daar een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt.

 

 Artikel 12 - Geschillen

 

 Bij een geschil dienen beide partijen zich tot het uiterste in te spannen om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Wij behouden nietemin het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 Artikel 13 - Toepasselijk recht

 

 a. Op elke overeenkomst tussen ons en u als koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 b. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Gator film & game merchandise

Lange Hezelstraat 67

6511 CD Nijmegen

Nederland Tel. 0031-243600510

Kamer van Koophandel KvK 09149423

BTW nummer NL149890497B01